tartmak işlik

Çekip özüňe tarap süýşürmek, güýç bilen çekmek.

 • Ýylanlary tartyp alyp hininden, derisin boýnuna düýrüň, ýigitler. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 • Göwrän gaçryp, dişden aslyp tartarsyň, görkezen görgüsi kändir jykyryň. (Durdy Gylyç, Goşgular)

ýoluň tanapyny tartmak

seret ýol

 • Baglar yzda galdy, derýa inçeldi, ýoluň tanapyny tartdy demine. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
 • tartan
 • tartar
 • tartarsyň
 • tartmaga
 • tartmak
 • tartsa
 • tartsaň
 • tartsyn
 • tartyp