tarpyldy

Batly ýörelerde, ädikli ýa agyr aýakgaply ylgalanda we ş. m. döreýän güýçli ses.

  • Ol şol aýagynyň tarpyldysy bilen öýe urup girdi. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Onlarça ýyllap nyzamyň tarpyldysyndan demrigen şu ýerlerde ozal hiç zat gögermeýärdi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • tarpyldylary
  • tarpyldyly
  • tarpyldysy
  • tarpyldysyndan