tarpa-taýyn tar‧pa-ta‧ýyn

[tarpa-ta:ýyn]

Birdenkä, birbada, garaşylmadyk ýerden, duýdansyz.

  • Beýle tarpa-taýyn syrkawlamagyna näme sebäp boldy? (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)