taran ta‧ran

 1. Galanyň diwarlaryny ýykmak üçin ulanylýan ujy demirli gadymy agaç gural.

  • Galanyň diwarlaryny taran bilen deşipdirler. (Gadymy dünýä taryhy)

 2. Deňizçilik Gadym wagtlarda duşman gämilerine zarba urmak üçin gäminiň burnunyň öňe çykyp duran bölegi.

 3. Harby termin Duşmanyň tankyny ýa-da samolýotyny öz tankyň ýa-da samolýotyň bilen ýykmak üçin oňa garşy edilýän hüjüm, çozuş.


Duş gelýän formalary
 • tarana
 • tarandan
 • taranlar
 • taranlaryň
 • taranynam
 • taranynda
 • taranynyň
 • taranyň