tar tar

[ta:r]

 1. Ýüplügiň, saçyň we ş. m. bir gaty, dini, til.

 2. Sazçylyga degişli Owaz üçin saz gurallaryna çekilýän, metaldan, haýwan içegelerinden ýasalan kiriş, sim.

  • Gyjakçylar çalsa elde baryny, sen çekýärsiň tamdyranyň taryny. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Ýary gapakly, köp kirişli saz guraly.

taryna kakyp görmek

Birini synap görmek, barlap görmek.

 • Myrat çörek iýip oturyşyna dostunyň taryna kakyp görmek isledi. («Pioner» žurnaly)

ýürek tary

seret ýürek 1


Duş gelýän formalary
 • tara
 • tarda
 • tardaky
 • tardan
 • tardy
 • tardyň
 • tarlar
 • tarlara
 • tarlary
 • tarlaryn
 • tarlaryna
 • tarlaryny
 • tarlarynyň
 • tarlaryň
 • tarly
 • tary
 • tarym
 • tarymy
 • tarymyza
 • taryn
 • taryna
 • tarynda
 • taryndan
 • taryny
 • taryň
 • taryňy