taplamak 1 işlik

[ta:plamak]

 1. Gyzdyryp ýenjip ýüz çykarmak, ýiteltmek (pyçak, pil we ş. m. hakda).

  • Ol şol wagtlar orak dişemek, pil kätmen ýaly gurallary taplamak hem-de kem-käs ýerlerini bejermegi başarýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Betbagt ussa meniň kätmenimi taplaman, elime berdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Metal önümlerini gaty, berk etmek üçin gyzardagada suwa sokup, tiz sowatmak, suw bermek.

taplamak 2 işlik

[ta:plamak]

Taba getirmek (ýer hakda).

 • Suw tutan ýerlerimiz hem wagtynda taplamaz. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • taplady
 • tapladylar
 • taplama
 • taplamaga
 • taplamagam
 • taplamagy
 • taplamagyň
 • taplamak
 • taplamakda
 • taplamakdan
 • taplamakdyr
 • taplamaklyga
 • taplamaklyk
 • taplamalary
 • taplamaly
 • taplaman
 • taplamany
 • taplamanyň
 • taplamaz
 • taplamaň
 • taplandy
 • taplap
 • taplapdy
 • taplapdyr
 • taplapdyrlar
 • taplar
 • taplardan
 • taplary
 • taplaryn
 • taplaýandygyny
 • taplaýandyr
 • taplaýar
 • taplaýardy
 • taplaýarlar
 • taplaýyn