tapawutly sypat

[tapa:wutly]

Beýlekilere meňzeş bolmadyk, beýlekilerden üýtgeşik bolan, parhly.

  • Onuň bu temadan döreden eseri, bu barada ozal ýazylan eserlerden tapawutly bolup çykmaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar özleriniň medeni derejesi boýunça tapawutly bolupdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)