tapawutlanmak işlik

[tapa:wutlanmak]

Parh etmek, tapawut etmek, tapawutly bolmak.

  • Ilkidurmuş adamlary haýwanlardan örän kän tapawutlanypdyrlar. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Şahyryň bu döwürdäki ýazan eserleri bir tarapdan, temasynyň we materialynyň täzeligi bilen tapawutlanýan bolsa, başga tarapdan, syýasy ýitiligi bilen tapawutlanýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)