tamamlanmak işlik

[tama:mlanmak]

Tamam edilmek, gutarylmak, soňuna çykylmak, ýerine ýetirilmek.

  • Demirýoluň gurluşygy tamamlandy. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Başlyk gurluşygyň tiz tamamlanmagy hakynda gündelik alada edýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)