talamak işlik

[ta:lamak]

Biriniň zadyny elinden zorluk bilen almak, basyp almak, garakçylyk etmek.

  • Bir süýthoryň bähbitleri üçin adam öldürýärler, öý talaýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Biziň halkymyzdan talanan zatlary bize bermeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)