talamak ta‧la‧mak işlik

[ta:lamak]

Biriniň zadyny elinden zorluk bilen almak, basyp almak, garakçylyk etmek.

 • Bir süýthoryň bähbitleri üçin adam öldürýärler, öý talaýarlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Biziň halkymyzdan talanan zatlary bize bermeli. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • talabam
 • talady
 • taladyk
 • taladylar
 • talajak
 • talajakdyklaryny
 • talama
 • talamaga
 • talamagam
 • talamagy
 • talamagyny
 • talamagyň
 • talamak
 • talamakda
 • talamakdan
 • talamaklaryndan
 • talamaklyk
 • talamakmy
 • talamalaryna
 • talamaly
 • talaman
 • talamanlygy
 • talamasyna
 • talamasyny
 • talamaz
 • talamazlyk
 • talamaýarys
 • talamaň
 • talan
 • talandan
 • talandygyny
 • talandyr
 • talanlaryndan
 • talanlaryň
 • talanyň
 • talap
 • talapdy
 • talapdylar
 • talapdyr
 • talapdyrlar
 • talaplar
 • talapmy
 • talar
 • talardylar
 • talary
 • talarys
 • talasa
 • talasynlar
 • talaýan
 • talaýanlara
 • talaýanlary
 • talaýanyň
 • talaýar
 • talaýardy
 • talaýardylar
 • talaýarlar
 • talaýarys
 • talaýyn
 • talaň