talaban

[talaba:n]

Hakyna tutma işçi, batrak.

  • Ol ýedi-sekiz ýaşlarynda ata-enesinden mahrum bolup, bir döwüm çörek üçin baýlaryň gapysynda talaban durýar. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Sen olaryň elinde talaban bolan wagtynda, gije-gündiz ýaranjak bolup işläniňde de nähili gün görýärdiň. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)