talaňçy ta‧laň‧çy at

[ta:laňçy]

Talaňçylyk işi bilen meşgul bolýan garakçy, talaň salyjy, talawçy.

 • Ol talaňçylar obany rehimsiz talap, nebir gözel jaýlary ýumrupdyrlar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

 • Ol Eýran hanlarynyň talaňçy çapawullaryna, Hywa hanynyň garakçylar toparyna garşy gaty köp saparlar söweşipdir. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)


Duş gelýän formalary
 • talaňça
 • talaňçydan
 • talaňçylar
 • talaňçylara
 • talaňçylaram
 • talaňçylardan
 • talaňçylardyr
 • talaňçylary
 • talaňçylaryndan
 • talaňçylaryň
 • talaňçylyga
 • talaňçylygam
 • talaňçylygy
 • talaňçylygyna
 • talaňçylygynda
 • talaňçylygyndan
 • talaňçylygyny
 • talaňçylygyň
 • talaňçylygyňam
 • talaňçylyk
 • talaňçylykda
 • talaňçylykdan
 • talaňçylykdyr
 • talaňçyny
 • talaňçynyň
 • talaňçysy