takyrdy ta‧kyr‧dy

Gaty zatlaryň biri-birine batly degmeginden döreýän ses.

  • Oslagsyz takyrdy mes gatyrlary ürküzdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Berk urulýan gapynyň takyrdysy süýji ukyny bimaza edipdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Küýzegär takyrdyny we arryldyny eşidipdir-de, zähresi ýarylara gelipdir. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • takyrda
  • takyrdyly
  • takyrdyny
  • takyrdysy
  • takyrdysyna
  • takyrdysynyň