takat-karar ta‧kat-ka‧rar

[ta:kat-kara:r]

Sabyr, takat, çydam.