takat-karar

[ta:kat-kara:r]

Sabyr, takat, çydam.