tagtabit

Zoologiýa Jandarlaryň gany, ösümlikleriň şiresi bilen iýmitlenýän parazit, möjejik.

  • Çaga uklan wagtynda, onuň gulagyna saçakçy, tagtabit, siňek, kyrkaýak, büre ýaly mör-möjekleriň girmegi hem mümkin. («Sowet Türkmenistanynyň Aýallary» žurnaly)

  • Men-ä bilmedim welin, endamyň edil tagtabit dişlän ýaly bolupdyr. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)