tagma tag‧ma at

 1. Dowarlara, gara mallara bellik üçin sim, syndy we ş. m. zatlary gyzdyryp basmak ýoly bilen salynýan nyşan, alamat.

  • Düýäniň budunda üýtgeşik bir tagma bardy.

 2. Urlan zarba, çykýan ýara we ş. m. zerarly galan yz, bellik.

  • Eger meniň çenim çen bolsa, hol ýogyn agaçda meniň tagmam bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)


Duş gelýän formalary
 • tagmalar
 • tagmalara
 • tagmalardan
 • tagmalary
 • tagmalaryna
 • tagmalaryndan
 • tagmalaryň
 • tagmaly
 • tagmalyny
 • tagmalynyň
 • tagmalysy
 • tagmam
 • tagmany
 • tagmanyň
 • tagmasy
 • tagmasyn
 • tagmasyny
 • tagmasynyň
 • tagmaň