tagara ta‧ga‧ra

Öý hojalyk bähbitleri üçin ulanylýan legen görnüşli, çuň bolmadyk gap.

  • Ullakan daş tagarany olaryň üstüne düňderip goýdum. («Pioner» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • tagarany
  • tagaranyň