tagan ta‧gan

[ta:gan]

Üstünde gazan, tüňçe goýlup nahar bişirilýän üç aýakly demir gural.

 • Käse gapböwürdäki tagana degip, jyňňyrdy bilen pytrady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Düýesiniň ýüküni ýazdyryp, tagany goýdy, gazany atardy. («Pioner» žurnaly)

 • Tagan aýagy üç bolar, biri-birine güýç bolar, biri synsa, hiç bolar. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • tagana
 • taganam
 • tagandan
 • taganlar
 • taganlara
 • taganlaram
 • taganlaryň
 • taganlaryňam
 • taganlynyň
 • tagany
 • taganyn
 • taganyny
 • taganyň