tagamsyz ta‧gam‧syz sypat

Tagamly bolmadyk, süýji däl, datsyz.

  • Gaýnamy kemsiz ýeten, etli kartoşkaly çorba Myradyň agzyna tagamsyz, duzsuz ýaly degdi. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)


Duş gelýän formalary
  • tagamsyzlyk