tagaşyksyz ta‧ga‧şyk‧syz sypat

 1. Gelşiksiz, oňaýsyz, nepis däl, gödek, çemesiz.

  • Begenjiň gözüne onuň tagaşyksyz gylly ýogyn barmaklary rula gelişmeýän ýalydy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Gurt bir hili tagaşyksyz sypat bilen ýylgyrdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Göçme manyda Oňaýsyz, ýerliksiz, gödek.

  • Ilkidurmuş adamlarynyň gepleşigi örän tagaşyksyz bolupdyr. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Gulman arçyn özüniň tagaşyksyz ýogyn gülküsini öz badyna goýberýärdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  • Onuň tagaşyksyz göwresiniň ýarysy içerik girdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • tagaşyksyzdy
 • tagaşyksyzdygy
 • tagaşyksyzlygyňam
 • tagaşyksyzlyk
 • tagaşyksyzrak