tabyn ta‧byn

[ta:by:n]

 1. Birine ýa-da bir zada garaşly bolan.

  • Sen maňa maslahat ber, men seniň maslahatyňa tabyn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Menem saňa tabyn boldum. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Töwerek-daş maňa tabyn. («Mydam taýýar» gazeti)

  • Iş gününde özüne tabyn adamlara hiç zat aýtmaýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Zor bilen boýun egdirilen, boýun bolan.

  • Atabaýyň öz öýlerinde birinji gezek Akmaýany özüne tabyn etmek islegi ýol almady. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)


Duş gelýän formalary
 • tabyna
 • tabynda
 • tabyndaky
 • tabyndakylar
 • tabyndan
 • tabyndy
 • tabyndygy
 • tabyndygyna
 • tabyndygyny
 • tabyndyklary
 • tabyndyklaryny
 • tabyndylar
 • tabyndyr
 • tabyndyrlar
 • tabynlar
 • tabynlyga
 • tabynlygy
 • tabynlygydyr
 • tabynlygyna
 • tabynlygynda
 • tabynlygyndady
 • tabynlygyndadyr
 • tabynlygyndan
 • tabynlygyny
 • tabynlygynyň
 • tabynlygyň
 • tabynlyk
 • tabynlykda
 • tabynlykdadyr
 • tabynlykdan
 • tabynlykdyr
 • tabynlylygyň
 • tabynlylyk
 • tabynlylykda
 • tabyny
 • tabyny-da
 • tabynyň