tabu ta‧bu

Lingwistika Gadym wagtlarda: käbir sözleri aýtmaklygy, belli bir işi ýerine ýetirmekligi dini taýdan gadagan ediş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem tabu - tabuda, tabular, tabusy.


Duş gelýän formalary
  • taba
  • tabady