tabak ta‧bak

[ta:bak]

 1. Içine nahar goýup iýmek üçin ulanylýan gap.

  • Şol taýdan bir tabak palaw getirip, özi meniň bilen bile oturyp iýdi. (Myraly)

  • Bahar kitapdan gözüni aýyrman, bir gapdalynda tabak dolup duran özümden ýeke-ýekeden ýolup agzyna atýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Nahar.

  • Olara baran badymyza, öňümize tabak geldi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol tabak çekilýänçä, özüne bir güýmenje tapdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Atbaşçylary uzak saklaman, taýyn bolup duran nahary guýdular-da tabak çekdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tabak - tabagy.

bir tabakdan nahar iýmek

seret iýmek

 • Nähili olar bilen bir tabakdan nahar iýerin?! (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • tabaga
 • tabagy
 • tabagym
 • tabagymyza
 • tabagymyzdan
 • tabagyna
 • tabagyndaky
 • tabagyny
 • tabagynyň
 • tabagyň
 • tabagyňa
 • tabakda
 • tabakdaky
 • tabakdan
 • tabakdyr
 • tabaklar
 • tabaklara
 • tabaklarda
 • tabaklary
 • tabaklaryna
 • tabaklarynda
 • tabaklaryň
 • tabakly