tabşyryk tab‧şy‧ryk

 1. Birine tabşyrylan buýruk, ýumuş.

  • Akmyrat, sen mugallymyň düýnki tabşyrygyny eýýäm ýadyňdan çykardyňmy? (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Saňa bir tabşyryk bar, olam, okap sowatly bolmaly. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Birine berilýän nesihat, wesýet, öwüt, maslahat.

  • Garly ussa oňa tabşyryk etdi. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

 3. Birine edilýän sargyt, ýumuş.

  • Maňa-da gyzykly kitap getirgin! -- diýip, tabşyryk etdi.

 4. Nädogry edilen iş üçin edilýän duýduryş, käýinç.

  • Şeýle işleri üçin raýon tarapyndan Pökgene birnäçe sapar tabşyryklar hem berlipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem tabşyryk - tabşyrygy.


Duş gelýän formalary
 • tabşyryga
 • tabşyrygy
 • tabşyrygydy
 • tabşyrygydyr
 • tabşyrygym
 • tabşyrygymy
 • tabşyrygymyz
 • tabşyrygyna
 • tabşyrygynam
 • tabşyrygynda
 • tabşyrygyndan
 • tabşyrygyny
 • tabşyrygynyň
 • tabşyrygyň
 • tabşyrykda
 • tabşyrykdan
 • tabşyrykdyr
 • tabşyryklar
 • tabşyryklara
 • tabşyryklarda
 • tabşyryklardan
 • tabşyryklary
 • tabşyryklaryna
 • tabşyryklaryny
 • tabşyryklarynyň
 • tabşyryklaryň
 • tabşyrykly