tabşyrmak işlik

 1. Bir işi ýerine ýetirmegi birine buýurmak, biriniň üstüne ýüklemek.

  • Doktor özüniň kömekçisine nämedir bir zatlar getirmegi tabşyrdy. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 2. Bir zady birine bermek, gowşurmak.

  • Ýüň tabşyrmagyň plany artygy bilen ýerine ýetirildi. («Kolhoz Günleri»)

 3. Synagdan geçmek, ekzamen bermek.

  • Oraz rus dilini tabşyrdy.

 4. Birine bir zady nesihat etmek, wesýet etmek, nygtap aýtmak.

  • Janlarym, illäp-günläp, kel gyzy äre beren ýaly, muny-da bir sana geçireliň -- diýip, Aknabat eje tabşyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Çary Hoşgeldi brigadirleriň hemmesine berk tabşyryň, olar hemişe işleriniň üstünde bolsunlar! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)