taňňyrdamak işlik

Taňňyrdyly ses çykmak, taňňyrdyly seslenmek.

  • Arabanyň üstündäki iki sany boş çelek taňňyrdaýardy.


Duş gelýän formalary
  • taňňyrdaýardy