taýyn

[ta:ýyn]

seret taýýar

 • Toýjan bolsa, burawyň bütinleýin taýyn bolanyny, ertirden işe başlaýanlaryny mälim etdi. (B. Kerbabaýew, Nebitdag)

 • Onuň üçin jan alyp, jan bermäge her demde taýyndy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Senden galmazlyga mydama taýyn, gülkiň göwnüm açýar göýä-ki bilbil. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • taýyna
 • taýynam
 • taýynda
 • taýyndan
 • taýyndanam
 • taýyndy
 • taýyndygymy
 • taýyndygyna
 • taýyndygyny
 • taýyndyklaryny
 • taýyndylar
 • taýyndym
 • taýyndyr
 • taýynlardy
 • taýynlardym
 • taýynlaýyn
 • taýynlyga
 • taýynlygy
 • taýynlygymy
 • taýynlygymyzy
 • taýynlygyny
 • taýynlygynyň
 • taýynlygyň
 • taýynlyk
 • taýynlykdan
 • taýyny
 • taýynyň
 • taýynça