taýýarlykly sypat

[taýýa:rlykly]

  1. Taýynlyk görlen, taýýarlyk görlen.

    • Olar kanalyň gurluşygyna taýýarlykly çykypdyrlar.

  2. Bilim zapasly, bilim zapasyny ele alan.

    • Ol öz ugry boýunça örän taýýarlykly adam.