türgenleşmek işlik

Hünäri ele alyp başlamak, ökdeläp başlamak, ökdeleşmek.

  • Ogulnäzik sehdäki hemme stanoklarda işlemäge türgenleşdi. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Olar suwa girmezlerinden öň, oturgyçda oturyp, aýagyňy hereket etdirmegiň düzgünlerine türgenleşýärler. («Mydam taýýar» gazeti)