täleý

Ykbal, kysmat, ýazgyt.

 • Halklaryň öz täleýlerini özleri çözmek hukugy ugrunda göreşeliň! («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Jerenjan, meniň hem süýdüm ýetmezmikä?! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

täleýi ters gelmek

Bagty gara bolmak, bagtsyz bolmak.

 • Ol gyz: -- Meniň täleýim ters geldi! -- diýip, gözýaş ederdi. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • täleýe
 • täleýem
 • täleýi
 • täleýimde
 • täleýinde
 • täleýinden
 • täleýine
 • täleýini
 • täleýiň
 • täleýiňdir
 • täleýiňe
 • täleýiňi
 • täleýler
 • täleýlerinden
 • täleýlerini