täk

 1. Jübüt bolmadyk, goşa däl, bitaý.

  • Jübütmi-täk oýnamak.

 2. Diňe bir, ýeke, ýalňyz.

  • Gyzlaryň içinde täk söýenimsiň! («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

  • Şatlygymyz-täk gyzymyz, Gamdan baky azat bolsun. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem täk - tägim, tägiň.


Duş gelýän formalary
 • tägem
 • tägi
 • tägim
 • tägimiz
 • tägin
 • täkdigine
 • täkdir
 • täkleýin
 • täklige
 • täkligi
 • täkligidir
 • täkliginden
 • täkligini
 • täkliginiň
 • täkligiň
 • täklik
 • täklikde