täjir

Könelişen söz Hususy söwda kärhanasynyň eýesi, iri söwdagär.

 • Täjire matany tabşyrýançam, hakymy alýançam, kän garaşmaly bolýardym. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 • Köne wagtda täjirleriň kerwen başy bolup işläpdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • täjirden
 • täjirdi
 • täjirdir
 • täjire
 • täjirem
 • täjiri
 • täjirini
 • täjiriniň
 • täjiriň
 • täjiriňki
 • täjirler
 • täjirlerden
 • täjirlere
 • täjirlerem
 • täjirleri
 • täjirleridi
 • täjirlerinden
 • täjirlerine
 • täjirlerini
 • täjirleriniň
 • täjirleriň
 • täjirlik