täç

 1. Adam bedeninde bolýan garagoňur reňkli hal.

  • Hartäjiň, ak ýüzüniň gyzaryp duran ýaňaklarynyň sagynda täç bardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Häkimlik simwoly hökmünde monarhyň geýýän bezegli baş geýimi.

  • Ol täç geýjek gününi hem çendan hyýalyna getirýärdi. (Aýbek, Nowaýy)

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem täç - täjim, täjiň.


Duş gelýän formalary
 • täje
 • täji
 • täjidi
 • täjim
 • täjimi
 • täjin
 • täjinde
 • täjinden
 • täjindäki
 • täjine
 • täjini
 • täjiniň
 • täjiň
 • täçde
 • täçdir
 • täçler
 • täçleri
 • täçlerini
 • täçleriň
 • täçli
 • täçlimi