syrdam sypat

[sy:rdam]

Uzyn we göni bolup ösen, syratly, dik.

  • Ýabyň iki tarapy hem ýerden edil gamyş ýaly bolup çykan syrdam tal agaçlaryndan doly. (H. Ysmaýylow, Iki atanyň ogly)

syrdam

syrdam bitin

Boýdan-başa, ähli ýeri abat, bitin (geýim we ş. m. hakda).