synçgamak synç‧ga‧mak işlik

  1. Bir zat bilen bir ýeri dörjemek, dörjeläp arassalamak.

    • Elindäki oragy bilen ýeri synçgap oturan Täjigül: -- Men-ä näme jogap berjegimi bilmedim -- diýdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

    • Gapdaldan bir çöp alyp dişini synçgamaga başlady. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

  2. Bir zady ýere sokup-çykaryp berkitmek, ýeri gataltmak.


Duş gelýän formalary
  • synçgamaga
  • synçgap