susmak işlik

Suwuk, ürgün we sepelenýän ownuk zatlary susak, susguç bilen susup almak.

 • Susguç bilen ýeke gezek susanda, oýup alýar depäň duran ýerini. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem susmak - susdum, susduň, susupdyr.


Duş gelýän formalary
 • susan
 • susanda
 • susdy
 • suslugy
 • suslugyndan
 • suslugyny
 • susluk
 • susmagy
 • susmak
 • sussaň
 • susup
 • susýan