sulh

Göwün, ýürek.

  • Näme üçin her kimiň öz öýi öz sulhuna görä bolmaly däl? (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Meniň seni sulhum söýüpdir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem sulh - sulhum, sulhuň.