subytly sypat

[suby:tly]

Gepleşik dili Sähelçe, ujypsyz, azajyk.

  • Bazarda subytly adam galmandyr.