sozan

Gepleşik dili Tüpeň.

  • Içi ýagly gazanyň oduny ölçerip elindäki guş sozanynyň nilini süpürişdirýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)