sowurmak işlik

 1. Ýeliň ygyna berip, hapadan arassalamak (galla we ş. m. hakda).

  • Bugdaý sowurmak.

 2. Göçme manyda Biderek sowmak, bisarpa tutmak, tygşytsyz harçlamak.

  • Meniň gazanjymy ýele-yga sowurýarsyň. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Göçme manyda Biriniň üstüne bir zat ýagdyrmak, dökmek, serpmek.

  • Daňatar bir gysym gum alyp, öweziň üstüne sowurdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sowurmak - sowrar, sowrupdyr.

başyňdan gum sowurmak

seret baş 1

ot sowurmak

seret ot 2


Duş gelýän formalary
 • sowran
 • sowrandygyny
 • sowraryn
 • sowrubam
 • sowrup
 • sowurdy
 • sowurdyňyz
 • sowurma
 • sowurmaga
 • sowurmagy
 • sowurmagyny
 • sowurmak
 • sowurmaklygy
 • sowurmaly
 • sowurmalydyk
 • sowurman
 • sowurmazlygy
 • sowurmaň
 • sowursam
 • sowurýan
 • sowurýandygyny
 • sowurýar
 • sowurýardy
 • sowurýardylar
 • sowurýarlar
 • sowurýarsyň