sowmak işlik

 1. Harçlap gutarmak, sarp etmek, harçlamak.

  • Pulumyň hemmesini sowdum.

 2. Bir işi geçirmek, geçirip gutarmak.

  • Bar haýryny tap toýuňy sow! («Tokmak» žurnaly)

  • Toýumyzy sag-aman sowduk.

 3. Başga tarapa öwürmek, ugruny üýtgetmek.

  • Kakabaý sekiz sagatlap suwy öz ýerine sowýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Ol bir zady ýadyna salýan ýaly, başyny bir gapdala sowdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sowmak - sowdum, sowduň, sowupdyr.

başdan sowmak

seret baş1

gürrüňi başga tarapa sowmak

seret gürrüň

 • Myrat geläýse, dessine gürrüňi başga tarapa baka sowardy. (A. Gowşudow, Powestler we hekaýalar)

möwsümini sowmak

seret möwsüm

 • Sen ýöne tizräk şunuň ugruna çyk, şunuň bir möwsümini sowaly! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

ýüz sowmak

seret ýüz1

 • Uly agasy henize çenli menden ýüzüni sowup ýörýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)