sowet1

  1. Dürli kollegial organlaryň ady.

    • Halk hojalyk soweti.

  2. Bir zady bilelikde çözmek üçin ýygnak, maslahat, mejlis.

    • Gündelik pedagogik we metodik meseleler her bir mekdebiň pedagogik sowetlerinde çözülýär. (I. T. Ogordnikow, P. H. Şimbirýow, Pedagogika)

    • Onuň bu sözi družina sowetiniň öňünde edilen kasam ýaly ýaňlandy. («Pioner» žurnaly)

sowet2

Zähmetkeşler häkimiýetini amala aşyrýan we sosialistik jemgyýetiň syýasy guramasynyň formasy bolan döwlet häkimiýetiniň organy.

  • Kolhozyň edarasy kluby, okalgasy, mekdebi, oba sowetiniň edarasy şu çatyrygyň töwereginde ýerleşipdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Şäher soweti.