solmak işlik

 1. Reňki öçmek, reňki gitmek.

  • Ilerdäki solup barýan gyzyl şapakdan gözüni aýyrman, hälki dutary tiňňildedip başlaýar. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Terligi gaçmak, süllermek, könelmek (gök önüm, ösümlik hakda).

 3. Gany gaçmak, reňki öçmek, ünjüli, gaýgyly görünmek.

  • Seniň reňkiň solupdyr. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

  • Sen heniz hem özüňi dürsäp bileňok. (B. Kerbabaýew, Yhlasa-Myrat)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem solmak - soldum, solduň, solupdyr.


Duş gelýän formalary
 • solam
 • solan
 • solanda
 • solandan
 • solandygyny
 • solanok
 • solany
 • solanym
 • solar
 • solara
 • solardan
 • solardym
 • solarmy
 • solarsyň
 • solaryn
 • solaýyn
 • soldugymy
 • soldum
 • soldumy
 • soldur
 • solduň
 • soldy
 • solgun
 • soljak
 • sollary
 • solma
 • solmadyk
 • solmadymy
 • solmagy
 • solmagyna
 • solmak
 • solmaly
 • solman
 • solmanda
 • solmasa
 • solmasady
 • solmasam
 • solmasy
 • solmasyn
 • solmaz
 • solmazlyga
 • solmazym
 • solmaýanlygy
 • solmaýarlar
 • solsa
 • solsam
 • solsaň
 • solsun
 • solup
 • solupdy
 • solupdyr
 • soluň
 • solýan
 • solýandyr
 • solýar
 • solýardy
 • solýarlar