soýmak işlik

 1. Daşynyň gabygyny aýyrmak, arassalamak.

  • Maňa gabyk soýmaga kömekleş! («Mydam taýýar» gazeti)

 2. Sypjyrmak, ýaralamak.

 3. Mal öldürmek.

  • Durdy çopan sürä baryp, ozaldan et üçin niýetläp ýörlen goýunlardan birini tutup soýupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Il oňlasa, atyňy soý. (nakyl)

 4. Göçme manyda Talap horlamak, talamak.

  • Ençeme illeri soýan, gelinleri ýarsyz goýan, ýürekleri oda çoýan, gitlere näletler bolsun. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem soýmak - soýdum, soýduň, soýupdyr.