silkmek işlik

  1. Bir zady yralap, eýläk-beýläk ýaýkamak, yralamak.

    • Ol erik agaçynyň şahasyny silkdi.

  2. Bir zadyň tozanyny ýa-da hapasyny kakmak.

    • Maşyndan düşen adamlar egin-başlaryny silkdiler.

  3. Bir zady silkemek, birden batly dartmak.

    • Enesi çaganyň golundan silkdi.