sentner

100 kilograma deň bolan agyrlyk ölçeg birligi, ölçeg ady.

  • Gowaça açylmanka, ony sowuk urşa, gektardan ýetmiş bäş sentneri kim berer? Eger meniň gowaçamyň gektar möçberli ýeri biraz suwsumadyk bolsa, men öz zwenomyň her gektar ýerinden bu ýyl ýetmiş bäş sentner pagta bererdim. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)