sement at

Yşk aty, höwesi, güýji.

  • Başa baglap diwanalyk kemendin segredip ýetişdim yşkyn semendin. («Türkmen Halk Şahyrana Döredijiligi»)

sement at

Gurluşyk işlerinde ulanylýan poroşok görnüşli mineral madda.

  • Olar bu berkitmeleri guramak işinde sement we başga soňa meňzeş zatlary gysganman harçlapdyrlar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Ýüzüne hem sementiň suwuny çaýdylar. («Tokmak» žurnaly)

  • Sement zawody.