selpemek işlik

  1. Haýal ylgaw bilen gitmek, loňkuldap ylganak.

  2. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda alňasap ýörmek, bir zadyň aladasynda gezmek, kaňkamak.

    • Biziň uzak geçmişdäki ata-babalarymyz iýmit gözleginde ondan-oňa selpäpdirler. («Mydam Taýýar» gazeti)