selpemek işlik

  1. Haýal ylgaw bilen gitmek, loňkuldap ylgamak.

  2. Göçme manyda Bir zadyň ugrunda alňasap ýörmek, bir zadyň aladasynda gezmek, kaňkamak.

    • Biziň uzak geçmişdäki ata-babalarymyz iýmit gözleginde ondan-oňa selpäpdirler. («Mydam taýýar» gazeti)