seljermek işlik

Bir zady saýgaryp bilmek, bir zadyň aslyna düşünmek, bir zady ikinji bir zatdan parhlandyryp bilmek, aýyl-saýyl edip bilmek.

  • Kemine ezýän we ezilýän gatlaklary seljerip bilipdir. («Edebiýat»)

  • Ol hapa ýer bolsun, dersiň üsti bolsun, seljermän oturybererdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

nahar seljermek

seret nahar