seleňlemek işlik

  1. Açyk howa çykyp gezelenç etmek.

    • Ýörüň seleňläp geleliň!

  2. Salgym atmak.

    • Kolhozlaryň baglary seleňläp görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

    • Soltan Sanjaryň gümmügi we Gäwürgalanyň al-asmandan seleňleýän sudury göründi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)